"Tworzy się Policję służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi.. (art. 1)"

Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji (art. 14-22)

Strona 5/5

Art. 21e.
1. W weryfikacji, o której mowa w art. 16 weryfikacja danych osobowych przez administratora ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, uczestniczą jednostki organizacyjne Policji, służby, instytucje państwowe lub organy władzy publicznej, które przekazały informacje, w tym dane osobowe, do zbioru danych DNA.

2. Informacje, w tym dane osobowe, usuwa się ze zbioru danych DNA, w przypadku gdy:

1) zostało umorzone postępowanie z uwagi na to, że:

 • a) czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia danych osobowych do zbioru danych nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
 • b) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono dane osobowe do zbioru danych, nie ma znamion czynu zabronionego;

2) osoba, której dane dotyczą:

 • a) została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu,
 • b) ukończyła 100. rok życia,
 • c) zmarła;

3) tożsamość zwłok ludzkich została ustalona;

4) utracą swoją przydatność eliminacyjną, jednakże nie dłużej niż po upływie 5 lat od dnia ustania stosunku służbowego lub pracy – w przypadku osób, o których mowa w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 1l.

3. Informacje, w tym dane osobowe osób, o których mowa w art. 21a zbiór danych DNA ust. 2 pkt 1 lit. h, usuwa się ze zbioru danych DNA, po upływie okresu przedawnienia karalności przestępstwa, na wniosek organu prowadzącego postępowanie karne.

4. Informacje, w tym dane osobowe osób, o których mowa w art. 21a zbiór danych DNA ust. 2 pkt 1 lit. i oraz j, usuwa się ze zbioru danych DNA, w przypadku odnalezienia lub ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej lub po upływie 55 lat od dnia rozpoczęcia ich przetwarzania w zbiorze danych DNA. Informacje te, w tym dane osobowe, usuwa się na wniosek jednostki organizacyjnej, służby, instytucji państwowej lub organu władzy publicznej prowadzącej poszukiwanie lub osoby zaginionej.

5. Usunięcia informacji, w tym danych osobowych osób, o których mowa w art. 21a zbiór danych DNA ust. 2 pkt 1 lit. a-g oraz i-k, ze zbioru danych DNA oraz zniszczenia próbek biologicznych dokonuje komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji, sporządzając z tych czynności protokół.

Art. 21f. (uchylony)

Art. 21g. (uchylony)

Art. 21h.
1. Komendant Główny Policji prowadzi następujące zbiory danych daktyloskopijnych, których jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych:

 • 1) Centralną Registraturę Daktyloskopijną, w której są gromadzone karty daktyloskopijne i chejroskopijne zawierające odciski linii papilarnych osób,
 • 2) zbiór automatycznie przetwarzający dane daktyloskopijne, w którym są przetwarzane informacje, w tym dane osobowe, o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz śladach linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych

– zwane dalej „zbiorami danych daktyloskopijnych”.

2. W zbiorach danych daktyloskopijnych są przetwarzane:

1) informacje, w tym dane osobowe, dotyczące:

 • a) osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
 • b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,
 • c) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
 • d) osób, o których mowa w art. 10 wystąpienia Prezesa Urzędu ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
 • e) oskarżonych lub skazanych za popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
 • f) osób poszukiwanych,
 • g) cudzoziemców, od których zostały pobrane odciski linii papilarnych w sytuacjach, o których mowa w art. 35 zatrzymanie cudzoziemca w strefie nadgranicznej po nieumyślnym i bezprawnym przekroczeniu granicy ust. 2, art. 324 czynności organu wydającego decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu pkt 1 i art. 394 zatrzymanie cudzoziemca ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub art. 30 czynności organu Straży Granicznej po przyjęciu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej ust. 1 pkt 3, art. 92 odciski linii papilarnych oraz fotografia ust. 1 i art. 114 obowiązki cudzoziemca objętego ochroną czasową ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub art. 73a pobieranie odcisków linii papilarnych ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (z. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • h) śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych,
 • i) niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw,
 • j) osób, o których mowa w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 1l;

2) informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:

 • a) imiona, nazwiska lub pseudonimy,
 • b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób,
 • c) datę i miejsce urodzenia,
 • d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości,
 • e) adres zamieszkania,
 • f) numer PESEL,
 • g) obywatelstwo i płeć,
 • h) oznaczenie i numer sprawy,
 • i) miejsce i powód daktyloskopowania,
 • j) odciski linii papilarnych palców i dłoni;

3) informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmujące:

 • a) obrazy odcisków linii papilarnych,
 • b) rok urodzenia,
 • c) płeć,
 • d) rodzaj rejestracji,
 • e) datę wprowadzenia,
 • f) jednostkę organizacyjną wprowadzającą;

4) informacje, w tym dane osobowe, dotyczące niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw obejmujące:

 • a) obrazy śladów linii papilarnych,
 • b) datę i miejsce zabezpieczenia,
 • c) kategorię przestępstwa,
 • d) jednostkę organizacyjną wprowadzającą,
 • e) oznaczenie i numer sprawy;

5) informacje, w tym dane osobowe, dotyczące śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych, obejmujące:

 • a) obrazy śladów linii papilarnych,
 • b) datę i miejsce zabezpieczenia,
 • c) kategorię zdarzenia,
 • d) jednostkę organizacyjną wprowadzającą,
 • e) oznaczenie i numer sprawy.

3. W zbiorach danych daktyloskopijnych przetwarza się, z wyłączeniem przechowywania, informacje, w tym dane osobowe, dotyczące osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, obejmujące:

 • 1) obrazy odcisków linii papilarnych;
 • 2) płeć;
 • 3) oznaczenie i numer sprawy.

Art. 21i.
Informacje, w tym dane osobowe, wprowadza się do zbiorów danych daktyloskopijnych na podstawie wniosku organu prowadzącego postępowanie lub poszukiwanie osoby zaginionej.

Art. 21j.
Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorach danych daktyloskopijnych oraz uzyskane w wyniku ich przetwarzania są udzielane bezpłatnie organom prowadzącym:

 • 1) postępowanie karne;
 • 2) postępowanie w sprawach nieletnich;
 • 3) czynności wykrywcze lub identyfikacyjne;
 • 4) czynności związane z wprowadzaniem danych daktyloskopijnych do innych zbiorów danych na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 21k.
1. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych ust. 2 pkt 1 lit. a-h, są przechowywane w zbiorach danych daktyloskopijnych w celu prowadzenia czynności identyfikacyjnych.

2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych ust. 2 pkt 1 lit. a–f, są przechowywane w zbiorach danych daktyloskopijnych i wykorzystywane w celu prowadzenia czynności wykrywczych.

3. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych ust. 2 pkt 1 lit. j, są przetwarzane w zbiorach danych daktyloskopijnych w celu wyeliminowania, spośród wszystkich zebranych w toku prowadzonego postępowania, śladów pozostawionych przez osoby, o których mowa w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 1l.

Art. 21l.
1. W weryfikacji, o której mowa w art. 16 weryfikacja danych osobowych przez administratora ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, uczestniczą jednostki organizacyjne Policji, służby, instytucje państwowe lub organy władzy publicznej, które przekazały informacje, w tym dane osobowe, do zbiorów danych daktyloskopijnych.

2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych ust. 2 pkt 1 lit. a–c, e i f, usuwa się ze zbiorów danych daktyloskopijnych, w przypadku gdy:

1) zostało umorzone postępowanie z uwagi na to, że:

 • a) czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia danych osobowych do zbioru danych nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
 • b) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono dane osobowe do zbioru danych, nie ma znamion czynu zabronionego;

2) osoba, której dane dotyczą:

 • a) została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu,
 • b) ukończyła 100. rok życia,
 • c) zmarła;

3) utracą swoją przydatność eliminacyjną, jednakże nie dłużej niż po upływie 5 lat od dnia ustania stosunku służbowego lub pracy – w przypadku osób, o których mowa w art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 1o.

3. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych ust. 2 pkt 1 lit. g, usuwa się ze zbiorów danych daktyloskopijnych, jeżeli osoba, której dane dotyczą:

 • 1) uzyskała obywatelstwo polskie;
 • 2) ukończyła 100. rok życia;
 • 3) zmarła.

4. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych ust. 2 pkt 1, usuwa się ze zbiorów danych daktyloskopijnych po uzyskaniu wiarygodnej informacji.

Art. 21m.
1. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych ust. 2 pkt 1 lit. i, usuwa się ze zbiorów danych daktyloskopijnych po upływie okresu przedawnienia karalności przestępstwa, na wniosek organu prowadzącego postępowanie karne.

2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych ust. 2 pkt 1 lit. h, usuwa się ze zbiorów danych daktyloskopijnych, w przypadku odnalezienia lub ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej lub po upływie 55 lat od dnia rozpoczęcia ich przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych. Informacje te, w tym dane osobowe, usuwa się na wniosek jednostki organizacyjnej, służby, instytucji państwowej lub organu władzy publicznej prowadzącej poszukiwanie.

Art. 21n.
Usunięcia informacji, w tym danych osobowych, ze zbioru danych daktyloskopijnych, w tym zniszczenia kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych, dokonuje komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji, sporządzając z tych czynności protokół.

Art. 21na.
Zadania, o których mowa w art 21a-21e oraz art. 21h zbiory danych daktyloskopijnych-21n, Komendant Główny Policji realizuje przy pomocy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Art. 21nb.
1. Komendant Główny Policji prowadzi Krajowy System Informacyjny Policji, zwany dalej „KSIP”, będący zestawem zbiorów danych, w którym przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, w związku z realizacją zadań ustawowych.

2. W odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP Komendant Główny Policji jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Komendant Główny Policji zapewnia utrzymanie, rozbudowę oraz modyfikację KSIP.

4. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacja KSIP są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 21o.
1. Komendant Główny Policji prowadzi policyjną mapę zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierającą aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego.

2. Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jest udostępniana do wiadomości publicznej przez publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym i tryb jej aktualizacji, uwzględniając potrzebę bieżącej analizy występowania zagrożeń przestępstwami, o których mowa w ust. 1, oraz ocenę ryzyka w konkretnych miejscach występowania tych zagrożeń.

Art. 22.
1. Policja przy wykonywaniu swych zadań może korzystać z pomocy osób niebędących policjantami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy Policji, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych.

1a. Udostępnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w przypadkach i trybie określonych w art. 20ba.

1b. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogą być udostępnione, na żądanie prokuratora lub sądu, także w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w przypadku ujawnienia przez tę osobę faktu udzielania pomocy Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych; udostępnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 20ba.

2. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, osobom niebędącym policjantami może być przyznane wynagrodzenie.

2a. Koszty podejmowanych przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie których ze względu na ochronę, o której mowa w art. 20a ust. 1–3, nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych i rachunkowości, a także wynagrodzenia osób wymienionych w ust. 1, pokrywane są z tworzonego na ten cel funduszu operacyjnego.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, zasady tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym.

4. Jeżeli w czasie korzystania i w związku z korzystaniem przez Policję z pomocy osób, o których mowa w ust. 1, osoby te utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu albo szkodę w mieniu, odszkodowanie przysługuje na zasadach i w trybie określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Koniec rozdziału

r e k l a m a